NOTALIM, Herbert Houben - Dirk Vanderstraeten - Inge Reynders

 

NOTALIM

Herbert Houben - Dirk Vanderstraeten - Inge Reynders

56

Ik verkoop mijn eigendom. Hoe wordt de onroerende voorheffing verrekend?

De onroerende voorheffing (vroeger grondlasten genoemd) is een belasting verschuldigd door degene die op 1 januari van een bepaald jaar eigenaar is van een onroerend goed (gebouwd of ongebouwd). Ze heeft betrekking op het lopend jaar, en dus niet zoals de inkomstenbelasting op de inkomsten van het jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar.

Ten opzichte van de overheid is diegene die op 1 januari van een jaar nog eigenaar is, deze onroerende voorheffing verschuldigd, ook als deze eigenaar in de loop van dat jaar zijn eigendom verkoopt.

Wanneer een eigenaar evenwel zijn eigendom verkoopt, stelt zich de vraag hoe de onroerende voorheffing tussen de eigenaar en de nieuwe koper dienen gesplitst te worden. Dit is op de eerste plaats een kwestie van overeenkomst. Verkoper en koper kunnen overeenkomen dat de onroerende voorheffing van dat jaar volledig door de verkoper of door de koper gedragen worden, of nog dat elk van beiden een deel ervan zal betalen, welk deel bij overeenkomst vastgelegd wordt.

Indien bij de onderhandse verkoopovereenkomst dit punt niet besproken werd, dan is het gemeen recht van toepassing. Zodra de koper het genot van het gekochte goed heeft (gratis gebruiker of de inkomsten ervan optrekken - normaal gebeurt dit bij de volledige betaling van de koopsom, dus in de meeste gevallen bij het ondertekenen van de notariële akten - ), betaalt hij zijn aandeel in de onroerende voorheffing. Wordt de akte bijvoorbeeld op 1 oktober getekend, dan draagt de koper 3/12de van de onroerende voorheffing, en de verkoper 9/12de. De koper betaalt dan bij de akte aan de verkoper tegen kwijting deze 3/12de, de verkoper betaalt aan de overheid de volledige onroerende voorheffing.

Sommige huurcontracten voorzien dat de huurder de onroerende voorheffing moet betalen. Het spreekt voor zich dat er dan geen splitsing gebeurt. Let er wel op dat de onroerende voorheffing niet kan worden ten laste gelegd van de huurder in de verhuring van de woning die hem tot hoofdverblijfplaats dient.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .